Question en plénière"l'enquête sur la traite des êtres humains" 03.07.08

Publié le par Fouad Lahssaini

05.02  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le ministre, je ne vais pas répéter ce que ma collègue vient de dire. Cela ne nécessite pas davantage de commentaires.

Avant de poser deux petites questions, je souhaiterais saluer le travail de la police et de l'auditorat du travail qui ont mené cette enquête avec un énorme professionnalisme. Il faut pouvoir le reconnaître et les féliciter!

Monsieur le ministre, mes deux questions sont très claires et très simples.

Premièrement, quel est le statut de toutes les personnes qui sont citées dans cette affaire et quelle sera la conséquence de ce statut sur la suite de l'enquête?

Deuxièmement, vous-même ou d'autres membres du gouvernement, tels que la ministre du Travail, le ministre des Affaires étrangères ou éventuellement le premier ministre, auriez-vous subi des pressions de la part des autorités des Émirats concernant ce dossier?

Voilà, monsieur le ministre, les deux questions que j'ai à vous poser.

05.03 Minister Jo Vandeurzen: Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, in antwoord op uw vragen kan ik u volgende elementen meegeven. Het is uiteraard juist dat er een onderzoek is geopend door de arbeidsauditeur met betrekking tot mensenhandel en/of slavernij in het Conradhotel te Brussel.

Ik hoop dat u het zult begrijpen, maar ik kan u over de inhoud van dat onderzoek, over de draagwijdte ervan, over degenen die al dan niet zijn ondervraagd of ten aanzien van wie er onderzoeksmaatregelen zijn genomen, uiteraard niets zeggen. Dat ressorteert immers onder het geheim van het onderzoek. Het is mij niet gegeven om daaromtrent in deze fase enige informatie te bezorgen.

Ik kan u wel het volgende zeggen. Uiteraard zijn alle bepalingen die in ons Belgisch recht van openbare orde zijn en ook de bepalingen van het Belgische arbeidsrecht, toepasselijk op alle werknemers die in België werken, voor zover daar geen immuniteiten spelen. Dat geldt ook voor de werkgevers, dat is uiteraard dezelfde regel. Indien er daarbij sprake zou zijn in hoofde van werkgevers van immuniteiten, dan zullen misschien op een bepaald ogenblik vragen rijzen naar de afdwingbaarheid van een aantal bepalingen. Hoe dan ook, principieel zijn deze bepalingen uiteraard van toepassing en aldus te respecteren.

Ten tweede, het is evident, ik moet dat naar aanleiding van deze zaak nogmaals onderstrepen, dat de strijd tegen de mensenhandel een prioriteit is voor het Belgisch gerecht. Ik moet daarvoor verwijzen naar de circulaires die daarvoor gemaakt zijn in 2007, COL 1 en COL 3 in het vakjargon. Daar zijn duidelijke richtlijnen gegeven met betrekking tot het voeren van een beleid, de prioriteiten inzake de strijd tegen de mensenhandel.

Dat gebeurt uiteraard ook in een internationale context. Op het vlak van de geïntegreerde aanpak in de strijd tegen de mensenhandel geniet België een zekere reputatie, ook op internationaal niveau. Wij zijn daarvoor bekend omdat wij dat goed en pragmatisch aanpakken.

Enkele weken geleden heb ik zelf de vergadering voorgezeten van de cel die in ons land bestaat en die toch alle actoren aan de tafel brengt, met betrekking tot het opstellen van het nieuwe actieplan. Dat nieuwe actieplan zal zeer binnenkort ter goedkeuring aan de regering worden voorgelegd. Tal van actoren doen daar hun inbreng. Ik kan u ook zeggen dat ook de positie van het huispersoneel en de positie van personeel op diplomatieke posten, enzovoort, in dat plan enige aandacht krijgt.

Wij gaan uiteraard nagaan welke specifieke maatregelen er kunnen worden genomen. Ik kan u wel in algemene termen bevestigen dat ook deze problematiek in dat plan aan bod zal komen.

05.05  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, j'ai entendu une demi-réponse pour ma première question et aucune pour ma deuxième.

Je devine et complète votre demi-réponse. Cela signifie que les employeurs seront traités comme M. et Mme tout-le-monde, sans aucune faveur. J'en prends note.

Étant donné que je n'ai pas reçu de réponse à ma deuxième question, j'en conclus que des pressions ont été exercées sur vous-même, sur vos services ou sur les services d'autres collègues du gouvernement.

05.06 Minister Jo Vandeurzen: Ik wil daarover geen misverstand laten bestaan. Uiteraard werd er door wie dan ook geen enkel contact met mij opgenomen; ik zou dat bovendien niet geapprecieerd hebben.

05.07  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, dans ma question, je n'ai pas évoqué le mot "contact" mais le mot "pression". C'est tout à fait différent!

05.08 Minister Jo Vandeurzen: Voor zover dat ook nog moet worden verduidelijkt, er werd geen enkele vorm van druk uitgeoefend.

05.09  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, le dernier mot appartient au parlementaire.

Le président: M. Lahssaini, il ne s'agit pas d'un débat.

05.10  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, vous confirmez donc qu'il n'y a eu aucune "pression".

05.11  Jo Vandeurzen , ministre: Oui.

05.12  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, il l'a dit!

L'incident est clos.

Séance plénière  jeudi 03 juillet 2008

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article